Технологічні парки України

Версія для друку

На сьогодні в Законі "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технопарків" нараховується 16 технопарків, із яких дійсно працюють 8 (табл. 4).
Українські технопарки за минулий період – це:

 • виконано проектів 116;
 • створено нових робочих місць 3551;
 • реалізовано інноваційної продукції на 12,3 млрд. грн (у т.ч. 1,7 млрд. грн. – експорт);
 • перераховано до бюджету - 0,9 млрд. грн.;
 • державна підтримка інноваційних проектів склала 0,48 млрд. грн.

Одним з перших в Україні 1999 року було створено Технологічний парк ”ІЕЗ ім. Є. О. Патона”.

Науковим центром, на базі якого створено технопарк, є Інститут електрозварювання ім. Е. О. Патона Національної академії наук України. Інститут є одним із провідних світових центрів, чиї дослідження й розробки із зварювання матеріалів, наплавлення й напилювання захисних та зносостійких покриттів, спеціальної металургії, щодо міцності та працездатності зварних конструкцій, сучасних конструкційних і функціональних матеріалів широко відомі в усьому світі. Як приклади досягнень інституту можна навести зварювання корпуса танка Т-34 – найкращого танка Другої світової війни, технології зварювання практично будь-яких матеріалів будь-яких товщин (від мікронів до метрів) у будь-яких умовах – від зварювання під водою до зварювання в космосі. Останнє досягнення інституту – високочастотне зварювання м'яких тканин людського організму, що, за словами американських учених, забезпечує сучасній хірургії прорив у XXI століття.

З моменту створення інституту його засновник академік Є. О. Патон жадав від своїх співробітників, щоб дослідження, проведені в інституті, відповідали нагальним потребам вітчизняної економіки, виконувалися на сучасному науковому рівні й обов'язково закінчувалися широким впровадженням у промисловість. Надалі інститут перетворився на міжгалузевий науково-технічний комплекс, що включає, поряд з академічним науково-дослідним інститутом, дослідно-конструкторське й технологічне бюро, експериментальне виробництво, три дослідні заводи, зовнішньоторговельну фірму. В 80-і роки керівництво інституту пішло на його еструктуризацію, виділивши зі складу академічного інституту на самостійний баланс госпрозрахункові інженерні центри – прообраз того, що нині ми називаємо малими та середніми підприємствами.

Таким чином, уже до моменту створення технопарку інститут підійшов маючи певний організаційний досвід, багатий науковий потенціал та потужну виробничу базу. Все це дозволило створити технопарк не як "готель для малого бізнесу", а як масштабний й ефективний інноваційно-виробничий комплекс.

Головна мета Технопарку ІЕЗ – створення сприятливих умов для організації досліджень, розробки, промислового випуску й реалізації на вітчизняному й світовому ринках конкурентоспроможної інноваційної продукції та послуг в галузі зварювання й споріднених технологій. Пріоритетами діяльності Технопарку є застосування новітніх досягнень зварювальної науки і техніки за такими напрямами:

 • сучасні енергоефективні й ресурсозберігаючі технології, устаткування й конструкції;
 • спеціальна електрометалургія, технології переробки металобрухту, збагачення металургійної сировини, підвищення якості кінцевої металургійної продукції;
 • сучасні машини, механізми й засоби нової техніки в ракетно-космічній, авіаційній галузях, у суднобудуванні, залізничному та морському транспорті;
 • ґрунтообробна й збиральна техніка зі збільшеним ресурсом за рахунок технологій зварювання й зміцнення робочих органів;
 • зварювальні та споріднені процеси при будівництві, експлуатації та реконструкції шляхів, мостів і транспортних систем, включаючи трубопроводи;
 • оздоровлення навколишнього середовища й людини, у т.ч. за рахунок зниження техногенного впливу зварювального виробництва на аеро-, гідро-, геоекологію, використання зварювання та спорідненних технологій у медицині;
 • підвищення кваліфікації й розвиток інноваційної культури розробників та споживачів продукції зварювального виробництва.

Харківський Технологічний парк ”Інститут монокристалів” створено у червні 2000 року на базі Науково-технологічного комплексу ”Інститут монокристалів” (НТК ІМК) Національної академії наук України.

НТК ІМК – один з найбільших у світі центрів із розробки, дослідження й застосування функціональних матеріалів, які використовуються в електронній, лазерній, сцинтіляційній, інформаційній, медичній та інших новітніх галузях сучасної техніки. Останнім часом сфера діяльності НТК поширилася на такі найважливіші галузі науки, як фармація й біотехнологія. Дослідження й розробки концерну затребувані як в Україні, так і за її межами – про це свідчать широкі наукові й виробничі зв'язки, участь у великих міжнародних наукових експериментах, постійне розширення зовнішньоекономічної діяльності в галузі високих технологій.

Значний науковий, технологічний і виробничий потенціал НТК став основою Технопарку ”ІМК” – одного із трьох в Україні, створених відповідно до Закону України ”Про спеціальний режим інвестиційної й інноваційної діяльності технологічних парків”. Діяльність технопарку охоплює більшу частину найважливіших і найперспективніших напрямів вітчизняної науки. Структура технопарку є добровільним об'єднанням (на основі Угоди про спільну діяльність) суб'єктів наукової, технологічної й підприємницької діяльності Харкова, Харківської області, Києва, Сум, Вінниці, Запоріжжя, Криму й, таким чином, на підтримці наукової та інноваційної діяльності в різних регіонах України.

Пріоритетними напрямами діяльності технопарку “Інститут монокристалів” є:

Функціональні матеріали:

 • сцинтіляційнні, оптичні, надтверді матеріали й конструкційні монокристали й вироби з них;
 • нові матеріали, техно-органічні люмінофори, барвники й реагенти для хімічного синтезу.
 • сучасні плівкові, полімерні, керамічні й композитні матеріали, технології й устаткування для антикорозійного захисту, упакування й маркування продукції.

Медицина й біотехнології:

 • діагностичне й лікувальне медичне встаткування і його компоненти;
 • генно-інженерні технології, імунобіологічні препарати й біосумісні матеріали.
 • біологічно активні речовини й лікувальні засоби.

Машинобудування й приладобудування:

 • апаратно-програмні комплекси для зв'язку й телерадіокомунікації;
 • нові матеріали, устаткування й системи керування для збереження й
 •  переробки сільськогосподарської продукції;
 • сучасна авіаційна техніка і її компоненти;
 • високопродуктивне компресорне оснащення й системи на його основі.
 • матеріали, прилади й пристрої для дефектоскопії, діагностики, контрольно-вимірювальних систем та систем обліку.

Енергетика:

 • нові кристалічні й полімерні матеріали й вироби з них для енергетики;
 • енергоефективні електричні машини й силова електроніка;
 • енергоефективні джерела світла та альтернативні джерела енергії.

Матеріали, прилади, оснащення й технології для моніторингу й захисту навколишнього середовища.Технічні засоби боротьби зі злочинністю.Розробка методичних матеріалів, підготовка вчених і фахівців в галузі інноваційної діяльності, трансфер технологій і комерціалізації наукових розробок за пріоритетними напрямами діяльності технопарку.

Технологічний парк ”Напівпровідникові технології та матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка” створено у червні 2001 року на базі Інституту фізики напівпровідників НАН України в м. Києві.

Основна місія Технопарку – це впровадження нових форм співробітництва науки й виробництва з метою організації випуску високотехнологічної, наукоємної, конкурентоспроможної продукції на внутрішньому й світовому ринках в галузі напівпровідникових технологій і матеріалів, оптоелектроніки й сенсорної техніки.

Науково-технічна діяльність технологічного парку охоплює три взаємозалежних напрями:

 • напівпровідникові матеріали й технології: розробка технологій і виробництво найперспективніших і найнаукоємніших напівпровідникових матеріалів для оптоелектроніки, інфрачервоної й сенсорної техніки;
 • напівпровідникова оптоелектроніка й оптичне приладобудування: створення найважливіших компонентів сенсорних систем;
 • напівпровідникові сенсори й сенсорні інтелектуальні системи, що є основним кінцевим продуктом інноваційної діяльності технопарку й разом з матеріалами й оптоелектронними виробами мають становити основну частину його експортної продукції.

Пріоритетними напрямами діяльності Технопарку, затвердженими Президією НАН України, Міністерством освіти і науки, Міністерством економіки, є проведення фундаментальних і прикладних досліджень, дослідно-конструкторських робіт, розробка нових технологій, матеріалів й устаткування, надання послуг, впровадження інноваційних й інвестиційних розробок, освоєння виробництва, постачання продукції на внутрішній і зовнішній ринки за такимих напрямами:

 • одержання й обробка вихідної сировини, виготовлення напівпровідникових, діелектричних, електропровідних матеріалів і багатошарових структур на їх основі, виробів з них для електронної техніки, використовуваної в промисловості й побуті;
 • сенсорно оснащенні пристрої, устаткування, машини, а також енерго- і ресурсозберігаючі системи контролю та керування технологічними процесами й виробництвами в машинобудуванні, металургії, енергетиці, транспорті, авіа- і ракетно-космічній техніці, нафтовій й газовій промисловості, агропромисловому комплексі;
 • системи реєстрації, обробки, збереження й поширення інформації, системи захисту інформації, цінних паперів, документів, товарів, послуг, а також технології, матеріалів й елементів для їх виготовлення;
 • елементи, прилади, системи й вироби на їх основі для діагностики й розпізнавання біологічних, хімічних, технологічних середовищ із метою їх використання в біотехнологіях, медицині, фармацевтичній, харчовій й переробній промисловості, екологічному моніторингу;
 • технології, у тому числі рулонні, виготовлення покриттів, плівкових і пакувальних матеріалів, а також вироби з них для поліграфічної, електронної, фармацевтичної, харчової й переробної промисловості;
 • вироби мікро- і оптоелектроніки, у тому числі освітлювальна й світлосигнальна апаратура, засоби техніки зв'язку, комп'ютерної, радіоелектронної й телевізійної техніки, включаючи розробку й організацію виробництва конкурентоспроможних моделей, телевізорів з використанням вітчизняних комплектуючих елементів;
 • новітні телекомунікаційні технології, інформаційно-аналітичні системи, технічні засоби, у тому числі цифрові, програмні продукти, надання інформаційних і телекомунікаційних послуг, спрямованих на вдосконалення організації виробництва й поліпшення життя людини.

Технопарк ”Вуглемаш” було створено у жовтні 2001 р. з метою впровадження нових технологій і розвитку інноваційної діяльності в паливно-енергетичній, коксохімічній, металургійній, гірничорудній, хімічній галузях, транспорті й машинобудуванні.

Пріоритетні напрямки Технопарку ”Вуглемаш”:

 • створення й впровадження нових, модернізація існуючої техніки й технологій для розвитку паливно-енергетичного комплексу, коксохімічної, металургійної, гірничорудної, хімічної галузей, машинобудування, будівельний індустрії, агропромислового комплексу, технологічного транспорту, профілактики й реабілітації здоров'я населення, видобутку, доставки й переробки вугільних, рудних і нерудних корисних копалин;
 • виробництво, використання й обробка нових функціональних і конструкційних матеріалів, сільгосппродукції (у тому числі сої, рапсу), вторинних енергоресурсів (шахтного метану, енергії шахтних вод і повітря), відходів виробництва (у тому числі вуглезбагачення й металургійних процесів), енерго- (альтернативні джерела енергії, технології з використанням водню), ресурсо- і матеріалозбереження;
 • екологічно чисті умови виробництва, охорони праці й життєдіяльності, у тому числі в умовах роботи при підвищеній небезпеці;
 • проведення науково-дослідної й дослідно-конструкторської роботи зі створення новітніх засобів, систем і комплексів устаткування, технологій і матеріалів за напрямами діяльності технопарку.

2002 року в Закон України "Про спеціальний режим інвестиційної й інноваційної діяльності технологічних парків” були внесені зміни, і список інноваційних структур України поповнився ще чотирма технопарками:
Пріоритетна діяльність Технологічного парку “Інститут технічної теплофізики” охоплює проведення фундаментальних і прикладних досліджень, конструкторсько-технологічних робіт, розробку технологій й устаткування для теплоенергетики, нетрадиційної енергетики, енерго- і ресурсозберігаючих теплотехнологій, промислової екології.

Пріоритетні напрями діяльності технопарку:

 1. Технологічне встаткування для теплоенергетики:
 • когенераційні технології (комбіноване виробництво тепла й електроенергії);
 • створення сучасного, а також модернізація й продовження ресурсу діючого теплогенеруючого устаткування;
 • теплофізичне приладобудування;
 • заходи щодо підвищення ефективності експлуатації, продовження ресурсу й перепрофілювання об'єктів атомної енергетики.
 1. Нетрадиційна енергетика:
 • геотермальна енергетика;
 • біоенергетика;
 • сонячна енергетика.
 1. Енерго - і ресурсозберігаючі теплотехнології:
 • теплотехнології та устаткування на основі дискретно-імпульсної трансформації енергії;
 • енергозберігаючі технології для обробки газорідинних гетерогенних середовищ;
 • енергоресурсозберігаюче технологічне встаткування на основі тепломасообміних процесів і процесів металургійних виробництв.
 1. Екологія в енергетиці:
 • екологічний моніторинг у теплоенергетиці;
 • технології й устаткування для зменшення шкідливих викидів і тепличних газів в енергетику.

Напрями робіт Технологічного парку ”Укрінфотех”: проведення фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на створення й розвиток глобального інформаційного простору й глобальних інформаційних мереж, розвиток новітніх інформаційних і телекомунікаційних технологій у різних галузях науки і техніки, а також розробку технологій й устаткування шляхом виконання відповідних інвестиційних й інноваційних проектів і впровадження цих проектів у виробничу практику.

Пріоритетні напрями діяльності технопарку:

 1. Наукове забезпечення створення національної телекомуникаційно- інформаційної інфраструктури:
 • наукові й технологічні основи створення національної телекомунікаційно-інформаційної інфраструктури як складника глобального інформаційного простору;
 • науково-дослідні й дослідно-конструкторські роботи зі створення новітніх телекомунікаційно-інформаційних систем і відповідних програмно-технологічних засобів, технологій і матеріалів;
 • наукові дослідження правових, економічних, фінансових і технічних основ для забезпечення розробки й впровадження високорентабельних інноваційних проектів.
 1. Новітні технології передачі інформації:
 • технології, системи, устаткування для забезпечення науки, економіки, соціальної й гуманітарної сфери, оборони й органів державної влади, а також їх захист;
 • мережі, технології й системи передачі даних, Internet, ІP, VPN;
 • системи й засоби мобільного зв'язку;
 • волоконно-оптичні системи;
 • системи телевізійної й звукової мови, прийому, запису, редагування, збереження й відображення інформації, включаючи розробку, виробництво й впровадження новітніх цифрових технологій обробки зображень і розпізновання образів з використанням засобів відображення на основі плазмових і рідкокристалічних технологій.
 1. Технології для виробництва й експлуатації телекомунікаційно-інформаційної інфраструктури:
 • ресурсозберігаючі технології для виробництва матеріалів і продукції телекомунікаційно-інформаційного призначення;
 • технології утилізації матеріалів телекомунікаційно-інформаційного призначення;
 • системи, засоби й забезпечення сертифікації, атестації, стандартизації й експлуатації продукції телекомунікаційного-інформаційного призначення;
 • створення сучасного, модернізація й продовження ресурсу діючого встаткування;
 • системи й засоби контролю за електромагнітним забрудненням навколишнього середовища;
 • створення й розробка програмного забезпечення, виробництво сучасних багатоцільових програмно-технологічних комплексів і технічних компонентів для локальних і глобальних мереж передачі даних, включаючи розробку й виробництво комп'ютерних платформ для прикладних систем даних;
 • системи й засоби бездротового зв'язку (радіо, радіорелейного, тропосферного, оптичного й супутникового);
 • створення й виробництво сучасних технологічних комплексів для редагування й високопродуктивного друку на базі високопродуктивних поліграфічних технологій;
 • розробка, створення й виробництво систем, приладів і носіїв збереження й відтворення інформації.

Технологічний парк ”Інтелектуальні інформаційні технології” створено для проведення фундаментальних і прикладних досліджень, конструкторсько-технологічних робіт, розробок технологій, систем, матеріалів й устаткування, постачання внутрішнього й зовнішнього ринків конкурентоспроможною високотехнологічною інноваційною продукцією, надання науково-технічних, інформаційних та інших послуг у сфері інформаційних технологій і телекомунікаційних систем. Свою роботу технопарк планує виходячи з положень Концепції Національної програми інформатизації, відповідно до якої пріоритети процесу інформатизації в Україні не мусять бути постійними, а розраховуються на певний період і коректуються залежно від світових тенденцій розвитку сучасних інформаційних технологій і телекомунікаційних систем.

Пріоритетні напрями діяльності технопарку:

 • інтелектуальні інформаційні технології для керування складними процесами, у т.ч. для сфери державного керування;
 • інтелектуальні інформаційні технології й системи захисту навколишнього середовища й здоров'я населення;
 • системне й функціональне математичне забезпечення персональних комп'ютерів та інших засобів обчислювальної техніки, розробка й створення нових засобів обчислювальної техніки, обробки й передачі даних;
 • інтелектуальні інформаційні технології й системи для енергетики й енергозбереження;
 • інформаційні технології для машино- і приладобудування;
 • транспортні системи: будівництво й реконструкція;
 • інформаційні технології й системи для високотехнологічного розвитку сільського господарства й переробної промисловості;
 • інтелектуальні технології формування й використання національної інтегрованої системи інформаційних ресурсів;
 • інтелектуальні технології й інформаційні системи наукового аналізу й супроводу політичної, економічної й соціальної динаміки;
 • інформаційні технології й системи в науці, освіті та культурі.

Технологічний парк ”Київська політехніка” створено на базі Національного технічного університету України ”Київський політехнічний інститут” (НТТУ КПІ) як об'єднання суб'єктів науково-технічної й підприємницької діяльності, що діє на підставі угоди про спільну діяльність.

Пріоритетні напрями діяльності технопарку:

 • комп'ютерні й телекомунікаційні технології для навчання, наукових досліджень, мікроелектроніки й нанотехнології;
 • нові й нетрадиційні технології енерго- та ресурсозбереження, технології ефективного використання низькосортних пальних;
 • охорона навколишнього середовища, інженерні й біотехнічні розробки екологічних проблем;
 • удосконалення хімічних технологій промислового призначення, одержання матеріалів з новими функціональними можливостями;
 • сучасні технічні комплекси й системи, у тому числі спеціального призначення.

Технологічний парк ”Агротехнопарк”.

Рішенням спільного засідання Науково-технічної ради та Ради учасників ТП "Агротехнопарк" визначено такі пріоритетні напрями діяльності, які збігаються із пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності в Україні:

 1. Системи і технології захисту, відновлення та підвищення родючості грунтів, точного землеробства, мінімальної обробки, органічного збагачення та мікробіологічного синтезу, що забезпечують збереження навколишнього природного середовища.
 2. Високопродуктивні технологічні комплекси, техніка та засоби механізації для галузей сільського господарства, переробної та харчової промисловості.
 3. Технології і обладнання для високопродуктивної селекційної діяльності в рослинницитві, тваринництві, птахівництві та рибництві.
 4. Нові біопрепарати та засоби захисту рослин і тварин, обладнання і технології їх виробннцтва.
 5. Комплекси, обладнання і технологічні процеси зберігання та глибинної переробки сировини рослинного і тваринного походження, нова продукція та матеріали, харчові продукти з високими оздоровчо-профілактичними властивостями.
 6. Виробництво, обладнання і технологічні процеси переробки та утилізації відходів, альтернативні джерела енергії та енергетична сировина в агропромисловому комплексі.

Технологічний парк ”Яворів”.

Пріоритетними напрямами діяльності технопарку ”Яворів” є:

 1. Удосконалення хімічних технологій, нові матеріали, розвиток біотехнологій.
 2. Машинобудування та організація виробництва побутової техніки з використанням вітчизняних технологій.
 3. Мікроелектроніка, інформаційні технології, телекомунікації.
 4. Розвиток інноваційної культури суспільства.
 5. Охорона і оздоровлення людини та навколишнього середовища.

У 2009 році технопарком „Яворів” зареєстровано перший інноваційний проект – „Методи і геоінформаційні технології дистанційного моніторингу природних ресурсів України”.

Технологічний парк ”Текстиль”.

Пріоритетні напрями діяльності технологічного парку ”Текстиль” включають:

 1. Нові технології глибинної переробки сировини для текстильної та легкої промисловості.
 2. Розробку технологій та дослідне виробництво конкурентоспроможних текстильних матеріалів нового асортименту, в тому числі спеціального призначення.
 3. Вдосконалення хімічних технологій опорядження текстильних матеріалів. Розробка препаратів і технологій застосування текстильно-допоміжних речовин та барвників для потреб легкої та текстильної промисловості. Біотехнології в текстильній та легкій промисловості.
 4. Створення універсального обладнання, модульних комплексів як основи високотехнологічного оновлення підприємств текстильної та легкої промисловості.
 5. Автоматизацію та комп’ютерізацію систем управління та контролю технологічних процесів в текстильній та легкій промисловості. Наукові дослідження з найважливіших проблем легкої та текстильної промисловості.

Технологічний парк „Машинобудівні технології”.

Для Технологічного парку „Машинобудівні технології” встановлено такі пріоритетні напрями його науково-технічної діяльності:

 1. Розробка новітніх технологій, а також реалізація заходів з підвищення рівня механізації, автоматизації і роботизації на підприємствах гірничо-металургійного комплексу.
 2. Розробка і впровадження високоефективних технологій виробництва матеріалів і устаткування для ракетно-космічної та авіаційної техніки.
 3. Створення та організація виробництва складної побутової техніки і приладів для комунальної сфери, мереж енерго- та водопостачання.
 4. Розробка та впровадження високотехнологічного устаткування для хімічних та нафтохімічних виробництв.
 5. Новітні технології, машини, прилади, устаткування, зокрема у транспортному і енергетичному машинобудуванні та будівництві.
 6. Реалізація високоефективних засобів збереження і використання альтернативних джерел енергії та ресурсів, зокрема вторинних.

Офiцiйне представництво Президента України

Антикорупційний портал

Інформаційно-аналітичний бюлетень КМУ