Регламент

Версія для друку

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомінформнауки

26 жовтня 2010 р. № 53_____

 

 

 

РЕГЛАМЕНТ

Державного комітету України
з питань науки, інновацій та інформатизації
 

 

1. Загальні положення

1.1. Регламент Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації (далі – Держкомінформнауки, Комітет) встановлює порядок організації діяльності Комітету, пов'язаної із здійсненням його повноважень, функцій та завдань.

1.2. В системі органів виконавчої влади України Держкомінформнауки є центральним органом виконавчої влади з питань формування та реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної діяльності, трансферу технологій, інформатизації, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку інформаційного суспільства.

Держкомінформнауки є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері інноваційної діяльності.

Діяльність Комітету спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України.

Повноваження Комітету визначені в Положенні про Державний комітет України з питань науки, інновацій та інформатизації, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 № 675.

1.3. Держкомінформнауки спрямовує свою діяльність на виконання Конституції і законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства.

1.4. У межах своїх повноважень Держкомінформнауки організовує виконання актів законодавства, здійснює контроль за їх реалізацією, узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавства і в установленому порядку вносить їх на розгляд Кабінету Міністрів України.

1.5. Комітет в межах своїх повноважень на основі та на виконання актів законодавства видає накази, організовує і контролює їх виконання, а в разі потреби видає разом з іншими органами виконавчої влади спільні нормативно-правові акти.

У випадках, передбачених законодавством, рішення Держкомінформнауки, прийняті в межах його повноважень, є обов'язкові для виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності і громадянами.

1.6. Комітет має право залучати, вчених, спеціалістів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції.

1.7. Держкомінформнауки під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади,  органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.

1.8. Діяльність Держкомінформнауки є відкритою та прозорою, що забезпечується  шляхом розміщення інформації про неї на офіційному веб-сайті, публікацій у засобах масової інформації, трансляції по радіо і телебаченню репортажів, інтерв'ю, виступів керівних працівників Комітету.

Інформація про діяльність Держкомінформнауки надається громадянам, представникам засобів масової інформації відповідно до закону.

 2. Організація роботи

Планування роботи

2.1. Держкомінформнауки розробляє та затверджує план заходів з виконання покладених на нього завдань - план роботи Комітету на І та ІІ півріччя відповідного року (далі – план роботи).

2.2. У плані роботи визначаються:

перелік завдань (робіт), що повинні бути виконані;

відповідальні за виконання завдань (робіт);

строки виконання завдань (робіт).

2.3. Організаційне забезпечення підготовки піврічних планів Комітету здійснює відповідальний структурний підрозділ Комітету, визначений Головою Держкомінформнауки.

2.4. Проект плану роботи на півріччя формується до 20 грудня та до 20 червня відповідного року відповідальним структурним підрозділом на підставі пропозицій структурних підрозділів, погоджених із першими заступниками, заступниками Голови Комітету (відповідно до розподілу обов’язків), які подаються до відповідального структурного підрозділу до 10 грудня та 10 червня відповідного року (на паперових носіях та електронною поштою) для узагальнення.

План роботи на півріччя затверджується Головою Держкомінформнауки та розміщується на офіційному веб-сайті Держкомінформнауки.

2.5. План роботи структурного підрозділу на півріччя складається у триденний термін після затвердження Головою Держкомінформнауки плану роботи Комітету на півріччя, підписується керівником структурного підрозділу та затверджується вищою посадовою особою (відповідно до розподілу обов’язків).

2.6. При необхідності, за дорученням керівництва Держкомінформнауки,  готуються розпорядження та окремі доручення щодо підготовки та проведення заходів для організації виконання окремих завдань та рішень.

2.7. Працівники структурних підрозділів Комітету складають особисті плани роботи на півріччя, які затверджуються їх керівниками.

2.8. Виконання планів структурними підрозділами контролюється Головою та його заступниками Голови, виконання планів працівниками – їх безпосередніми керівниками.

2.9. Оригінали планів роботи Держкомінформнауки зберігаються у відповідальному структурному підрозділі, структурних підрозділів – у відповідних підрозділах, індивідуальні плани – особисто у працівників.

2.10. Моніторинг виконання плану на півріччя здійснюється відповідальним структурним підрозділом. По закінченні строку дії плану на півріччя структурні підрозділи Комітету подають погоджені заступниками Голови Комітету згідно з розподілом обов’язків звіти про діяльність структурних підрозділів, складені за затвердженою керівництвом структурою, відповідальному структурному підрозділу до 28 грудня та 30 червня поточного року на паперових носіях та електронною поштою.

2.11. На підставі звітів структурних підрозділів відповідальним структурним підрозділом до 10 липня та 20 січня готуються відповідно піврічний та річний звіти про діяльність Держкомінформнауки.

Звіт розміщується на офіційному веб-сайті Комітету.   

Визначення повноважень керівництва

та інших працівників апарату Держкомінформнауки

 

2.12. Повноваження Голови Держкомінформнауки визначені в Положенні про Держкомінформнауки, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2010 № 675.

2.13. Розподіл обов’язків між Головою Держкомінформнауки, його першими заступниками та заступниками Голови, сфер їх відповідальності за діяльність закріплених за ними структурних підрозділів Комітету та підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління, здійснюється згідно з наказом  Держкомінформнауки від 16.08.2010 №9 «Про розподіл обов’язків між Головою, першими заступниками і заступниками Голови».

2.14. Розмежування сфер діяльності, завдання, повноваження і функції структурних підрозділів визначаються положеннями про відповідні структурні підрозділи, які розробляються керівниками відповідних підрозділів, погоджуються із заступником Голови Держкомінформнауки (відповідно до розподілу обов’язків) і затверджуються Головою Комітету.

2.15. Обов’язки керівника структурного підрозділу визначаються положенням про структурний підрозділ. Обов’язки інших працівників структурних підрозділів визначаються посадовими інструкціями, що затверджуються заступником Голови Комітету (відповідно до розподілу обов'язків).

Консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи 

2.16. Держкомінформнауки для забезпечення здійснення своїх повноважень може утворювати постійні і тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи. Рішення про утворення зазначених органів приймає Голова Комітету.

2.17. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Держкомінформнауки, колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів його діяльності утворюється колегія.

Склад та порядок діяльності Колегії затверджуються Головою Держкомінформнауки.

2.18. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо визначення основних напрямів розвитку у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності та інформатизації, а також інших питань, у Держкомінформнауки можуть утворюватися науково-координаційні (методичні, експертні, технічні) ради, комісії, інші дорадчі та консультативні органи.

2.19. З метою забезпечення проведення Держкомінформнауки консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної діяльності, трансферу технологій, інформатизації, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку інформаційного суспільства при Комітеті наказом Голови Держкомінформнауки створюються громадські ради.

2.20. Склад зазначених органів та положення про них затверджує Голова Держкомінформнауки.  

Управління персоналом та проходження державної служби 

2.21. Організація кадрової роботи у Держкомінформнауки здійснюється згідно з окремим планом, що складається на підставі річного плану, в якому визначаються заходи з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників.

2.22. Прийняття на державну службу в Держкомінформнауки здійснюється шляхом конкурсного відбору або за іншою процедурою, визначеною законодавством.

Прийняття працівників на роботу до Держкомінформнауки на посади, що не віднесені до категорій посад державних службовців, та звільнення їх з роботи здійснюється відповідно до законодавства про працю.

2.23. Тривалість робочого часу державних службовців визначається відповідно до законодавства про працю з урахуванням особливостей, визначених Законом України «Про державну службу».

Тривалість робочого часу для державних службовців Комітету встановлена 40 годин на тиждень з двома вихідними днями: субота і неділя. Час початку і закінчення роботи, перерва для відпочинку і харчування встановлюється такий:

а) початок роботи: о 9-й годині, закінчення о 18-й годині;

б) перерва: 45 хвилин (з 1300 до 1345)

в) у п’ятницю робочий день закінчується о 1645.

Напередодні святкових днів тривалість робочого часу скорочується на одну годину.

2.24. Для виконання невідкладної і непередбаченої роботи за розпорядженням керівництва Комітету службовці можуть залучатися до роботи у вихідні, святкові та неробочі дні, така робота компенсується відповідно до чинного трудового законодавства.

2.25. Відлучення працівників Комітету з робочого місця у межах м.Києва здійснюється з дозволу керівника структурного підрозділу.

Керівники структурних підрозділів відлучаються з робочого місця з дозволу заступників Голови Комітету (за розподілом обов’язків).

Перший заступник, заступники Голови ставлять до відома про мету та строки свого відлучення з робочого місця помічника Голови Комітету.

2.26. Міжнародні, міжміські та на номери операторів мобільного зв’язку телефонні розмови зі службового номера проводяться працівниками Комітету лише з дозволу безпосереднього начальника державного службовця, після чого працівник повинен зробити відповідний запис у спеціальному журналі.

2.27. З метою своєчасного та в повному обсязі виконання завдань і доручень Голови Держкомінформнауки встановлюється в разі потреби чергування працівників структурних підрозділів (згідно з графіком, затвердженим заступником Голови Комітету).

2.28. У Держкомінформнауки формується кадровий резерв, який підлягає   щорічному перегляду та затвердженню. Із зарахованими до кадрового резерву особами проводиться робота, спрямована на підвищення їх кваліфікації.

2.29. З метою набуття практичного досвіду, перевірки професійних і ділових якостей осіб, зарахованих до кадрового резерву, або державних службовців, які претендують на зайняття більш високих посад, може проводитися в установленому порядку їх стажування на відповідних посадах у структурних підрозділах.

2.30. З метою підвищення ефективності роботи державних службовців та відповідальності за доручену справу проводиться один раз на три роки атестація державних службовців.

2.31. У період між атестаціями проводиться щорічна оцінка виконання державними службовцями покладених на них завдань і обов'язків.

Результати атестації та щорічної оцінки беруться до уваги керівництвом та кадровою службою Держкомінформнауки під час проведення ротації кадрів на окремих посадах.

2.32. Держкомінформнауки розглядає і вносить пропозиції щодо нагородження державними нагородами, здійснює інші заходи щодо заохочення працівників апарату Комітету та територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління. 

3. Нормотворча діяльність 

3.1. Нормотворча діяльність Держкомінформнауки провадиться на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, інших актів законодавства, а також з ініціативи Комітету.

3.2. Підготовка та внесення на розгляд Кабінету Міністрів України проектів нормативно-правових актів здійснюється у порядку, встановленому зокрема:

Указом Президента України від 26 листопада 2003 року № 1348 «Про поліпшення організації законопроектної діяльності»;

Указом Президента України від 9 лютого 1999 року № 145 «Про заходи щодо вдосконалення нормотворчої діяльності органів виконавчої влади»;

Положенням про порядок підготовки та внесення проектів актів Президента України, затвердженим Указом Президента України від 15.11.06 № 970;

Регламентом Верховної Ради України;

Регламентом Кабінету Міністрів України;

Методиками проведення аналізу впливу і відстеження результативності регуляторного акта, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308;

Правилами підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 6 вересня 2005 року     № 870;

постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 року № 1693 «Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади»;

Методикою процесу «Розробка та участь у розробці нормативно-правових актів з питань державної служби та служби в органах місцевого самоврядування», іншими нормативно-правовими актами.

Проекти актів Кабінету Міністрів, що стосуються укладення, виконання та припинення дії міжнародних договорів України, готуються відповідно до Закону України «Про міжнародні договори України».

3.3. Розроблення проекту нормативно-правового акта у Держкомінформнауки покладається на структурний підрозділ відповідно до його компетенції.

3.4. Для розроблення проекту нормативно-правового акта за рішенням Голови Держкомінформнауки може утворюватися робоча група.

3.5. У процесі розроблення проекту нормативно-правового акта:

проводиться аналіз стану справ у відповідній сфері правового регулювання та причин, що обумовлюють необхідність підготовки проекту;

визначається предмет правового регулювання, механізм вирішення питання, що потребує врегулювання;

перевіряється його відповідність актам законодавства вищої юридичної сили, чинним міжнародним договорам України та забезпечується опрацювання проекту з урахуванням acquis communautaire, якщо проект за предметом правового регулювання належить до сфери, правовідносини в якій регулюються законодавством ЄС;

забезпечується погодження проекту з іншими заінтересованими органами  виконавчої влади та у разі потреби вносяться необхідні поправки;

проводяться громадські консультації для врахування пропозицій та зауважень всіх заінтересованих суспільних груп;

у разі коли проект акта стосується розвитку конкретної адміністративно-територіальної одиниці або інтересів окремої територіальної громади, такий проект надсилається відповідному органу місцевого самоврядування для розгляду і внесення пропозицій;

вживаються заходи до усунення розбіжностей, зокрема організовується та проводиться за участю заінтересованих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, які мають зауваження до проекту, детальне обговорення шляхів вирішення спірних питань.

3.6. Проект нормативно-правового акта перед поданням на розгляд Голові Держкомінформнауки обов'язково узгоджується з усіма заінтересованими структурними підрозділами, юридичною службою та заступником Голови Комітету (відповідно до розподілу обов'язків).

3.7. Нормативно-правові акти Держкомінформнауки, що стосуються прав, свобод та законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають в установленому порядку реєстрації в Мін'юсті.

3.8. План нормотворчої роботи Держкомінформнауки формується юридичною службою з урахуванням пропозицій структурних підрозділів Комітету, підприємств, установ і організацій, що входять до сфери його управління. Пропозиції подаються до 5 грудня поточного року, узагальнюються юридичною службою та подається на затвердження Голові Держкомінформнауки до 20 грудня поточного року.

Пропозиції повинні містити таку інформацію:

а) назву нормативно-правового або нормативно-технічного документа;

б) обґрунтування необхідності його прийняття;

в) перелік заінтересованих органів виконавчої влади;

г) головного розробника, орієнтовні етапи та терміни виконання.  

4. Організація роботи з документами 

4.1. Організація роботи з документами здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в Держкомінформнауки, затвердженої наказом Голови Комітету, розробленої відповідно до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. № 1153.

4.2. Порядок організації роботи з документами, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, визначається законодавством.

4.3. Організація діловодства у Держкомінформнауки покладається на Голову Комітету.

4.4. До основних видів роботи з документами належать:

реєстрація вхідної кореспонденції;

робота з документами у структурних підрозділах;

підготовка документів для доповіді керівництву;

підготовка та узгодження проектів  нормативно-правових  актів та актів організаційно-розпорядчого характеру;

організація виконання рішень Кабінету Міністрів України;

підготовка та оформлення документів до засідань колегії;

оформлення копій та додатків до документів;

реєстрація та відправлення вихідної кореспонденції;

організація та здійснення контролю за виконанням документів;

складення номенклатури та формування справ;

підготовка справ до архівного зберігання та користування архівною документацією;

 ведення обліку, зберігання та використання бланків, печаток і штампів Держкомінформнауки.

4.5. Службові документи оформлюються на бланках Держкомінформнауки, виготовлених відповідно до вимог державних стандартів та Інструкції з діловодства Комітету.

4.6. Самостійні структурні підрозділи мають власні бланки.

4.7. Системи електронного документообігу та обробки інформації повинні  відповідати вимогам державних стандартів.

4.8. З метою забезпечення своєчасного та на належному рівні виконання документів у Держкомінформнауки здійснюється контроль у порядку, затвердженому наказом Голови Комітету.

 5. Порядок проведення нарад

Апаратні наради 

5.1. Апаратні наради проводяться щотижня.

5.2. Голова Держкомінформнауки або в разі його відсутності перший заступник (заступник) Голови Комітету (відповідно до розподілу обов'язків) проводить апаратні наради для розгляду та вирішення питань, що належать до повноважень Держкомінформнауки.

5.3. Порядок денний апаратної наради формується на підставі пропозицій перших заступників та заступників Голови Держкомінформнауки, керівників структурних підрозділів.

5.4. Рішення, прийняті на апаратних нарадах, оформлюються в одноденний термін протоколами.

5.5. Протоколи підписуються головуючим і доводяться до відома учасників апаратної наради.

5.6. Організацію проведення апаратних нарад здійснює структурний підрозділ, що відповідає за організацію роботи Держкомінформнауки.

Оперативні наради 

5.7. З метою розгляду та оперативного вирішення окремих питань, що належать до повноважень Держкомінформнауки, Голова Комітету або його заступник проводять оперативні наради.

5.8. Порядок денний та матеріали до нього подаються учасникам оперативної наради завчасно, а з додаткових (позапланових) питань — у день її проведення.

5.9. Рішення, прийняті на оперативній нараді, оформлюються в одноденний термін протоколом.

5.10. Протокол наради підписує головуючий.

5.11. Організація проведення оперативної наради покладається на структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.  

Міжвідомчі наради 

5.12. Для вирішення питань міжвідомчого характеру у Держкомінформнауки можуть проводитися міжвідомчі наради із залученням представників інших органів виконавчої влади.

5.13. Порядок денний та матеріали до нього надсилаються учасникам міжвідомчої наради в електронному вигляді за два дні до початку її проведення.

5.14. Організація міжвідомчих нарад покладається на заступника Голови Комітету та структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання, що розглядатимуться.

5.15. Контроль за виконанням доручень, наданих на нарадах, здійснює відповідний структурний підрозділ.  

6. Взаємодія з іншими органами державної влади

та органами місцевого самоврядування

6.1. Під час здійснення своїх повноважень Держкомінформнауки взаємодіє з Верховною Радою України та її органами, Президентом України та його Адміністрацією, Кабінетом Міністрів України та його Секретаріатом,  центральними і місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

6.2. Держкомінформнауки, взаємодіючи з Верховною Радою України:

забезпечує представлення у Верховній Раді України внесеного Кабінетом Міністрів України законопроекту та його супроводження на всіх стадіях розгляду;

визначає посадову особу, яка представлятиме позицію Кабінету Міністрів  України під час розгляду законопроекту, внесеного на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України;

готує висновки до законопроектів, внесених на розгляд Верховної Ради України народними депутатами України;

розглядає депутатські звернення і запити, звернення та рекомендації комітетів Верховної Ради України;

готує матеріали до проведення години запитань до Уряду та до парламентських слухань, слухань у комітетах Верховної Ради України.

Взаємодію з Верховною Радою України в Держкомінформнауки забезпечують перші заступники Голови Комітету.

6.3. Держкомінформнауки взаємодіє із Секретаріатом Кабінету Міністрів України з питань, що виникають у відносинах з Кабінетом Міністрів України, проводить консультації стосовно процедури підготовки проектів актів законодавства та інших документів, які подаються на розгляд Кабінету Міністрів України, організації контролю за виконанням рішень Кабінету Міністрів України, а також з інших питань.

6.4. Держкомінформнауки забезпечує постійну та ефективну співпрацю з іншими органами виконавчої влади.

6.5. Держкомінформнауки розглядає звернення, пропозиції, інші матеріали та документи, що надходять від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, забезпечує своєчасне узгодження проектів нормативно-правових актів, що подаються на розгляд Кабінету Міністрів України.

 7. Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю 

7.1. З метою забезпечення участі громадськості у процесі підготовки проектів рішень та моніторингу громадської думки під час їх виконання при Держкомінформнауки діють громадські ради (далі – громадська рада).

7.2. Комітет створює необхідні умови для роботи громадської ради та проведення її засідань.

7.3. Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язкові для розгляду Держкомінформнауки.

7.4. З метою організації ефективної взаємодії між Держкомінформнауки, засобами масової інформації та об’єднаннями громадян Комітет забезпечує:

своєчасне наповнення актуальною інформацією офіційного сайту Комітету;

проведення в установленому порядку консультацій з громадськістю;

організацію вивчення громадської думки стосовно проблем, пріоритетів та перспектив розвитку у відповідній сфері;

проведення моніторингу громадської думки під час підготовки та виконання рішень Комітету;

інформування громадськості про діяльність Держкомінформнауки шляхом проведення прес-конференцій, брифінгів, Інтернет-конференцій, прямих телефонних ліній, розміщення в засобах масової інформації статей, інтерв’ю, коментарів, підготовки теле- і радіопередач, виготовлення та розповсюдження інформаційно-презентаційної продукції про діяльність Комітету;

проведення моніторингу повідомлень у засобах масової інформації стосовно своєї діяльності та реагування на критичні зауваження;

щотижневе інформування Кабінету Міністрів України, щодо поточної діяльності Комітету для подальшого розміщення повідомлень на Урядовому порталі.

організацію та проведення роз’яснень цілей, змісту і порядку реалізації державної політики у відповідній сфері.

7.5. Для забезпечення взаємодії в структурі апарату Держкомінформнауки визначається відповідальна особа.

7.6. Пропозиції (звернення) об'єднань громадян розглядаються у місячний строк Головою Держкомінформнауки або визначеною ним посадовою особою. Про результати розгляду авторові пропозицій (звернень) повідомляється листом за підписом зазначених осіб.

7.7. Комітет сприяє проведенню громадської експертизи своєї діяльності  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.11.20018 № 976 «Про затвердження порядку сприяння проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади». 

8. Організація роботи із зверненнями громадян

8.1. Розгляд звернень громадян, організація їх особистого прийому здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян» та інших актів законодавства.

8.2. Розгляд звернень громадян покладається на структурні підрозділи відповідно до компетенції, які забезпечують кваліфікований та своєчасний розгляд звернень громадян, що надійшли на адресу Держкомінформнауки.

8.3. За зверненнями громадян:

ведеться окреме діловодство;

здійснюється контроль за дотриманням порядку і строків розгляду та вирішення питань, порушених у зверненнях громадян; 

проводиться систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян  з  метою виявлення суспільно значущих проблем, які потребують невідкладного розв’язання, інформування про це керівництва Держкомінформнауки та Кабінету Міністрів України;

вносяться пропозиції і вживаються заходи до поліпшення організації роботи із зверненнями громадян, вирішення порушених у них питань та вдосконалення законодавства у відповідній сфері.

8.4. Особистий прийом громадян регулярно проводять Голова Комітету, його заступники, керівники структурних підрозділів та інші посадові особи Держкомінформнауки згідно з графіком, затвердженим наказом Комітету, який доводиться до відома громадян.

У разі відсутності посадової особи, яка проводить особистий прийом громадян згідно із затвердженим графіком, прийом здійснює посадова особа, на яку покладено виконання її обов'язків.  

Прикріплений файлРозмір
Регламент Державного комітету України з питань науки, інновацій та інформатизації.doc104 КБ

Офiцiйне представництво Президента України

Антикорупційний портал

Інформаційно-аналітичний бюлетень КМУ